اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 57,120 ریال 14 تير 1395
بهمن 440,000 ریال 09 تير 1395
حسین 120,000 ریال 03 بهمن 1394
محسن 60,000 ریال 03 بهمن 1394
بهمن 230,000 ریال 09 دي 1394
احمد 70,000 ریال 01 مهر 1394
شکوفه 75,000 ریال 01 مهر 1394
بهمن 210,000 ریال 01 مهر 1394
بهمن 210,000 ریال 27 تير 1394
khairiblog 51,000 ریال 01 خرداد 1394

 

تاکنون مبلغ 9,009,900 ریال به کاربران پرداخت شده است